உதகை மணிஸ் சந்திரன் அவர்களுக்கு மக்கள் நாயகன் விருது

இளைஞர் மேம்பாட்டிற்கான மக்கள் நாயகன் விருது உதகை திரு.மணிஸ் சந்திரன் அவர்களுக்கு கோவை Lions Club of Coimbatore – Brave Queens சார்பாக Ln. ஜாய்ஸ் தாமஸ் அவர்கள் வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானவர்கள் கலந்துகொண்டனர்