Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 14 – DAY 1 PHOTOS

11.00 a.m Nadhaswaram – S. Jayaraman
02.45 p.m Pancharatna Krithis lead by Suguna Varadachari
06.00 p.m Piano / Flute- Anil Srinivasan, Shashank, Sargam Choir – Sudha Raja,
07.15 p.m Vocal – Nithyasree Mahadevan