Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 14 – DAY 3PHOTOS

07.00 a.m – Discourse –   Varsha Bhuvaneswari
08.30 a.m – Bharatanatyam –   Tejaswini
09.45 a.m – Vocal-   Ameya Karthikeyan
11.00 a.m – Dance –   Layam – Lasyam – Layanyam by Utsav Music
01.00 p.m – Vocal –   Kashyap Mahesh
02.45 p.m – Vocal –   Dr. Ganesh
04.30 p.m –  Vocal –   Abhishek Raghuram
07.15 p.m –  Vocal –   Sid Sriram