நீலகிரி மாவட்டத்தில் பலத்த மழையில் இரண்டு பெண்கள் உயிரிழப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பலத்த மழையில் வெள்ளத்தில் அடித்து சென்று இரண்டு பெண்கள் உயிரிழப்பு