உதகை ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் மண்டபத்தில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடபட்டது

உதகை ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் மண்டபத்தில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடபட்டது