தன்னார்வல தொண்டர்கள் பொதுமக்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினார்

தன்னார்வல தொண்டர்கள் பொதுமக்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினார்

உள்ளிருப்போம் ! உலகை காப்போம் !!

https://ragam.tv | #TN_Together_AgainstCorona | #StayHomeStaySafe | #BreaktheChain | #IndiaFightsCorona | #Coronavirusindia