உதகை அரசு மருத்துவமனையில் 16 யுனிட் இரத்தம் தானம் செய்யப்பட்டுள்ளது

உதகை சேவா பாரதி சார்பாக உதகை அரசு மருத்துவமனையில் இந்த மாதம் மட்டும் 16 யுனிட் இரத்தம் தானம் செய்யப்பட்டுள்ளது