மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் சிறப்பு கடனுதவி

மத்திய கூட்டுறவு வங்கி வளாகத்தில் covid-19 சிறப்பு கடனுதவி இன்று (16.6.2020) வழங்கப்பட்டது.